Giới thiệu

Căn cứ pháp lý
  • Đề tài : “Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ” do Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ chủ trì thực hiện;
  • Hợp đồng tư vấn số: 69/HĐ – QPTKH&CN ký ngày 13/11/2017 giữa Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang và Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.
Mục tiêu đề án 
  • Điều tra thu thập các thông tin, phân tích, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Phụ lục I, Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN.
  • Phân tích đánh giá thực trạng trình độ công nghệ sản xuất của các ngành công nghiệp theo tiêu chí của Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN.
  • Xây dựng ngân hàng dữ liệu về hiện trạng công nghệ của các doanh nghiệp phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang.
Tổ chức chủ trì
  • Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng đánh giá khoa học và định giá công nghệ; nghiên cứu khoa học, đào tạo, cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn về đánh giá khoa học, định giá công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN. Viện Đánh giá đã thiết kế xây dựng Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu về đánh giá trình độ công nghệ theo Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN và đã được triển khai ứng dụng tại nhiều địa phương.
  • Hệ thống này được thiết kế, xây dựng trên nền tảng “mã nguồn mở”, dễ dàng tích hợp hoặc mở rộng tính năng; Hệ thống được tích hợp đầy đủ các tiêu chí đánh giá, phân tích xác định điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ, hỗ trợ trích xuất các dữ liệu, biểu đồ tính toán, tích hợp nhiều tính năng khác về bảo mật và phân quyền quản lý, v.v.. làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN sử dụng trong việc đề xuất giải pháp, chính sách đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ tại doanh nghiệp, ngành hoặc tại địa phương. Hệ thống có thể cập nhật, so sánh thực trạng, tính toán được mức độ tăng trưởng, tình hình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp qua các kỳ thống kê; so sánh ngành giữa các địa phương khác (nếu sử dụng chung cùng hệ thống, nền tảng CSDL chung);
  • Hoạt động đánh giá trình độ công nghệ không những phục vụ cho nhiều địa phương, ngành, hay thậm chí từng doanh nghiệp đã và đang tự triển khai đánh giá thông qua khảo sát trực tuyến giúp doanh nghiệp có thể tự đánh giá hoặc cập nhật thông tin về thực trạng trình độ công nghệ của mình online và có thể xác định được thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ (T-H-I-O) của doanh nghiệp hoặc của ngành.
Nội dung đánh giá theo Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN
Về nguyên tắc đánh giá trình độ công nghệ sản xuất được thực hiện trên cơ sở mức đạt được của các tiêu chí thuộc bốn nhóm thành phần cơ bản T, H, I, O:
       -  Nhóm thiết bị công nghệ thể hiện trong máy móc, công cụ, phương tiện(T);
Nhóm nhân lực thể hiện trong năng lực tiếp thu kỹ thuật công nghệ sản xuất (H);
       -  Nhóm thông tin thể hiện trong các tài liệu, dữ liệu thông tin (I);
       -  Nhóm tổ chức, quản lý thể hiện trong công tác tổ chức, quản lý (O).
          Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất về mặt định lượng, sử dụng thang điểm chung (100 điểm) để đưa về cùng một mặt bằng đánh giá. Căn cứ vào tổng số điểm đạt được của các tiêu chí để phân loại trình độ công nghệ. Điểm của các tiêu chí sẽ được xác định theo số liệu điều tra, thu thập tại doanh nghiệp.
          Hệ số đóng góp công nghệ được tính toán dựa trên số điểm đạt được của các nhóm T, H, I, O và thể hiện bằng biểu đồ hình thoi là các căn cứ để đưa ra nhận xét và kết luận trong báo cáo kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.
Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN đã phân loại trình độ công nghệ dựa trên tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O (là tổng điểm các nhóm tiêu chí T, H, I và O) và hệ số đóng góp công nghệ TCC. Cụ thể:
       -  Trình độ công nghệ lạc hậu: hệ số đóng góp công nghệ TCC nhỏ hơn 0,3 hoặc tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O nhỏ hơn 35/100 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O dưới 0.35);
       -  Trình độ công nghệ trung bình: hệ số đóng góp công nghệ TCC từ 0,3 trở lên và tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O từ 35/100 điểm đến dưới 60 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O từ 0.35 đến 0.6);
       -  Trình độ công nghệ trung bình tiên tiến: hệ số đóng góp công nghệ TCC từ 0,5 trở lên và tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O từ 60/100 điểm đến dưới 75/100 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O từ 0.6 đến 0.75);
      -  Trình độ công nghệ tiên tiến: hệ số đóng góp công nghệ TCC từ 0,65 trở lên và tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O bằng hoặc trên 75/100 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O trên 0.75).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây